Stretnutie Talent Center Int. s Engage Hill sa konalo dňa 26.novembra 2019 ohľadom použitej metodiky testov na pobočke v Prahe v rámci projektu ID: 2019-1-SK01-KA204-060805. Naša česká partnerka Jana Švarná sa porozprávala s Egitou Renovicovou a Filipom Brodanom, vlastníkmi spoločnosti a odborníkmi na aplikáciu, ktorá meria postoje, silné stránky a osobné vlastnosti zamestnancov a nezamestnaných z rôznych sociálnych skupín. V rámci tohto stretnutia sme diskutovali o podrobnostiach metodiky a jej možnom dopade.