Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu vzdelávania dospelých v kariérnom poradenstve, rozvoj talentu a mäkkých zručností nezamestnaných s cieľom nájsť lepšie zamestnanie a spokojnosť v ich živote a nadviazať medzinárodnú spoluprácu.

Preto bola vytvorená táto webová stránka ako platforma pre intelektuálne výstupy projektu, konkrétne online test, vytvorené učebné materiály a videá. V rámci implementácie projektu boli zorganizované 4 projektové stretnutia s cieľom zabezpečiť riadenie projektu, rozdelenie rolí a rozvoj intelektuálnych výstupov. V rámci projektu boli zorganizované dve vzdelávacie tréningové lektorské aktivity a jedno multiplikačné podujatie.

  1. Nezamestnaní – boli zapojení do multiplikačného podujatia, kde boli oboznámení s výstupmi projektu a následne mali možnosť vyskúšať si test a učebné materiály. Títo účastníci boli starostlivo vybraní na základe pripravenej žiadosti.
  2. Partnerskí pracovníci – podieľali sa na riadení projektu, zúčastňovali sa projektových stretnutí, prispievali k rozvoju projektových intelektuálnych výstupov a podieľali sa na vzdelávacích aktivitách organizovaných koordinátorom na Slovensku a v Grécku. Účastníci boli vybraní na základe ich odbornosti.
  3. Kariéroví poradcovia – boli zapojení do vzdelávacích aktivít projektu, kde boli vyškolení a súčasne sa zúčastnili multiplikačnej akcie. Každý partner si vybral kariérových poradcov z vlastnej krajiny. Pri výbere sa vychádzalo z odborných znalostí.

Realizácia projektu viedla k týmto výsledkom:

  1. Testovanie a poskytovanie kariérového poradenstva učiacim sa (nezamestnaným).
  2. Tvorba kvalitných a voľne dostupných materiálov na rozvoj osobného rastu, sebarozvoja a na získanie mäkkých zručností.
  3. Použiteľnosť pripravených materiálov pre učiacich sa (nezamestnaných), ale aj pre kariérových poradcov a koučov.
  4. Vypracovanie testu na zistenie potenciálu učiacich sa (nezamestnaných).
  5. Vytvorenie nástroja na sebahodnotenie pokroku učiacich sa (nezamestnaných).
  6. Vytváranie partnerstiev medzi organizáciami a následný rozvoj týchto partnerstiev.

Ukončenie tohto projektu pomohlo partnerom prispieť k zlepšeniu vzdelávania dospelých z hľadiska poskytovania poradenstva a rozvoja mäkkých zručností pre nezamestnaných.