METODIKA PRE NEZAMESTNANÝCH ĽUDÍ

Test SkillsUp bol vytvorený špeciálne pre tých, ktorí sú nezamestnaní a hľadajú si prácu lokálne, na Slovensku, alebo v rámci EÚ. Test je zostrojený tak, aby pomohol respondentom nájsť si tú najvhodnejšiu pracovnú pozíciu na základe ich silných stránok, vedomostí, schopností a ambícií.

Test SkillsUp poskytuje priamu a ľahkú metódu na zistenie, ktorý typ osobnosti sa vám najviac hodí, zohľadňujúc skutočnosť, že každý človek je jedinečný a každý má iný, neporovnateľný a meniaci sa prístup.

Schopnosti je možné zlepšovať podľa toho, ako na nich pracujete. Preto test SkillsUp uprednostňuje pozitívny psychologický prístup založený na predpoklade, že keď jednotlivci pracujú denne na svojich vlohách, stávajú sa z nich silné stránky.

Medzi niektoré výhody využívania silných stránok v plnej miere patrí to, že sa stávate hodnovernejšími, spoľahlivejšími, sebavedomejšími a úspešnejšími. Ďalšími pozitívnymi zmenami sú zvyšovanie motivácie a spokojnosti v práci a zdravé vzťahy. Inými slovami vyjadrené, silné stránky vám umožňujú dosiahnuť vrchol sebarealizácie a vnášajú do každého pracovného toku veľa energie.

Avšak, nie každý vie, ako maximalizovať celý potenciál z nadania a silných stránok. Jednou z príčin je, že mnohí vynechávajú významný krok: analyzovať slabé stránky, aby človek vedel, prečo by mohol zlyhať.

Preto test SkillsUp poskytuje prístup k možným slabým stránkam každej osobnosti. V každom prípade, užívateľ dostáva radu, ako znížiť vplyv slabých stránok na posilnenie svojich nadaní. Stojí za zmienku uviesť, že test SkillsUp je užitočných návodom aj pre každého kariérneho poradcu pri sledovaní vašich mäkkých zručností, silných a slabých stránok.

Testovanie SkillsUp odhaľuje a poskytuje:
• Osobnosť užívateľ.
• Najvhodnejšie zamestnanie podľa osobnosti človeka.
• Požadované pozície a odvetvia na miestnom trhu práce.
• Silné a slabé stránky.
• Rozvoj mäkkých zručností prostredníctvom vzdelávacích materiálov vo forme videí a PDF dokumentov.
Samoštúdium:
Dôležitým účelom testu SkillsUp je pomôcť užívateľ identifikovať svoj typ osobnosti a charakteristické črty, aby si mohol nájsť pracovné miesto podľa jeho základných kompetencií a takisto identifikovať ďalšie kroky k implementovaniu výsledkov testu. Platforma testu SkillsUp taktiež ponúka vzdelávacie a študijné materiály na podporu rozvoja daného užívateľa.

Interpretácia výsledkov testu a rozvoj s kariérovým poradcom:
Pre všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojich mäkkých zručností a kariérny rozvoj, odporúčame si naplánovať stretnutie s vyškoleným kariérovým poradcom. Je to odborník, ktorý vám môže s interpretáciou výsledkov testu a nasmeruje vás na ceste rozvoja vašich zručností a silných stránok.

Metodika testu SkillsUp:
Metodika je založená na teórii profesijnej psychológie (Hollandova teória). Pri vypracovaní tohto modelu testovania sme sa zamerali na zostavenie „zhody“, ktorú definoval Holland (1997) ako kompatibilitu podobnosti jednotlivca s typom práce alebo prostredím, v ktorom sa tento jednotlivec nájde. Aj keď zhodu je možné vo všeobecnosti definovať ako súlad medzi osobnosťou a výberom povolania.

Obsah výsledkov skúšky je založený na Hollandovej metodike, kódu RIASEC. Odporúčania pre rozvoj sú mierne inšpirované celosvetovo známou filozofiou Cliftona Strengthsfinder (nachádzanie silných stránok) založenou na pozitívnej psychológii. Na základe toho je možné analyzovať a definovať silné stránky a nadania/vlohy, čo vedie aj k definovaniu vhodnej alebo dokonca vysnívanej profesie.

Výsledky testu odhaľujú:
• Typ vašej osobnosti, ktorý je založený na kóde RIASEC. (Podľa Hollandovej teórie možno ľudí a pracovné prostredie klasifikovať pomocou šiestich kategórií: R – realistický typ, I – investigatívny/vyšetrovací, A – umelecký, S – sociálny, E – podnikavý a C – konvenčný – skratka RIASEC).
• Charakteristické črty typu vašej osobnosti.
• Vaše silné stránky a mäkké zručnosti, ktoré je potrebné rozvíjať.
• Vaše slabé stránky, ktoré je potrebné zvažovať.
• 5 navrhovaných pracovných pozícií v 3 konkrétnych sektoroch.

Čo zobrazujem test SkillsUp:
Test SkillsUp odráža osobnosť v šiestich dimenziách: realistickej, investigatívnej, umeleckej, sociálnej, podnikavej a konvenčnej. Každá dimenzia podporuje pochopenie konkrétnych osobnostných čŕt, zručností a schopností. Na meranie každej dimenzie je zameraných päť až šesť otázok testu.

• Výsledky testu sú výslovne prispôsobené pre EÚ a trhy práce všetkých partnerských krajín a zároveň berú do úvahy aj tie najpožadovanejšie práce v rámci nezamestnanej skupiny ľudí.
• Zameriava sa predovšetkým na odhaľovanie konkrétnych silných stránok účastníkov než slabých stránok.
• Napriek tomu, test takisto odhalí aj vaše slabé stránky.
• Výsledky testu definujú 3 mäkké zručnosti, ktoré môže účastník rozvíjať a študovať prostredníctvom našich učebných materiálov (PDF a videá).
• Je určený na rozvoj talentov a silných stránok a na vnesenie autentickosti a spokojnosti, počnúc pracovným životom až po osobný život účastníkov – umožňuje moderný prístup a prístup zameraný na osobnosť človeka.
• Prináša výsledky umožňujúce hlboký pohľad, na základe čoho sa ľudia môžu vyhnúť tomu, aby boli nešťastní, trpeli nedostatkom sebavedomia a energie vo svojej kariére.
• Je zameraný na práce budúcnosti, ktoré sú v tejto dobe na trhu najpotrebnejšie, namiesto sústredenia sa na vymierajúce pracovné miesta a povolania.
• Test je bezplatný, jednoduchý, rýchly, anonymný a užitočný.
• Možnosť vyplniť test pohodlne online pomocou počítača, ako aj prostredníctvom mobilného komunikačného zariadenia (smartfón, tablet).

Výsledkom testu sú informácie o type vašej osobnosti a odporúčanie najvhodnejšej profesie na trhu práce v konkrétnej krajine EÚ (aj na Slovensku). Výstupy z testov vám prinášajú takisto tipy pre váš kariérny rozvoj vo forme PDF a videí, čo je súčasťou našich učebných materiálov a nástrojov. Test SkillsUp rozširuje služby pre kariérových poradcov a zjednodušuje ich prístup ku klientom, napríklad ku vám.

Zhrnutie výhod testu SkillsUp:
• Určenie najvhodnejšej pracovnej profesie a kde majú nezamestnaní svoj najvýznamnejší potenciál.
• Odhaľovanie konkrétnych silných stránok každého typu osobnosti, na základe ktorých môže každý účastník rozvíjať a trénovať svoje silné stránky.
• Informácie o možných slabých stránkach každého typu osobnosti, aby sa bolo možné vyhnúť akémukoľvek ďalšiemu možnému zlyhaniu.
• Určenie, aký typ osobnosti je účastník testu, a ktoré mäkké zručnosti by mal rozvíjať na zvyšovanie svojej konkurencieschopnej výhody na trhu.
• Definovanie vhodných pracovných pozícií v rámci najpožadovanejšieho priemyselného odvetvia konkrétneho štátu EÚ podľa typu osobnosti.

• Prístup k testu: Test sa nachádza na webovej stránke projektu s neobmedzeným prístupom pre všetkých https://quiz.skills-up.eu/.
• Trvanie testu: cca. 10 – 20 minút.
• Test SkillsUp je možné vyplniť v rôznych jazykoch, a to v angličtine, slovenčine, češtine, gréčtine, slovinčine.
• Test pozostáva z 33 otázok.
• Odpovede na niektoré otázky sú vyjadrené textom a niektoré obrázkami.
• Ak by ste chceli svoju odpoveď zmeniť, môžete sa vrátiť. Po odoslaní sa vám zobrazí stránka s výsledkami, ktorú je možné uložiť vo formáte PDF a následne vytlačiť.
• Vaše konečné výsledky testu sa zobrazia priamo na obrazovke online, a taktiež je možné uložiť ich vo formáte PDF a následne vytlačiť
• Test je možné vyplniť na počítači alebo mobilnom komunikačnom zariadení (smartfón, tablet).

A. Keď dostane výsledky testu, uložte si ich.
B. Prečítajte si ich pozorne a podčiarknite všetky informácie, ktoré považujete za užitočné, a ktoré vás motivujú.
C. Vyberte si pozíciu, na ktorú máte oprávnenie na základe svojich výsledkov. Tento test odhalí, pre ktoré pozície, v rámci daných sektorov, sa vo vašej krajine hľadajú záujemcovia. Je vysoká pravdepodobnosť, že budete prijatý a zamestnaný spoločnosťou, keď sa budete uchádzať o toto vysoko požadované pracovné miesto. Podmienkou na to je často však aj potrebná kvalifikácia.
D. Keď si vyberiete sektor a pozíciu, pre ktorú nemáte kvalifikáciu, ale zaujímate sa o ňu, nájdete si aspoň inšpiráciu pre svoju novú možnú pozíciu. Nájdite spôsob, ako získať požadované vedomosti alebo rekvalifikáciu.
E. Takisto môžete kontaktovať kariérového poradcu, ktorý vám pomôže nájsť ten najlepší spôsob, ako sa naučiť nové zručnosti potrebné pre zvolenú pozíciu.

Ako je možné pracovať s výsledkami testu (bez kariérového poradcu):
V prípade, že sa rozhodnete pracovať s výsledkami testu sami a nechcete využiť príležitosť stretnúť sa s kariérovým poradcom a diskutovať o svojich výsledkoch, uvádzame nasledujúce výrazy.

Kľúčové charakteristiky (typ vašej osobnosti):
Popisuje, ako sa vy alebo ľudia podobní vám, môžu správať, konať, aké majú preferencie a osobitný prístup. Možno v tomto popise nájdete niektoré zo svojich vlastností, s ktorými sa môžete stotožniť. Pomôže vám to lepšie si uvedomiť svoje vlastnosti, ktoré sú špecifické, a môže to odhaliť informácie, ktoré ste o sebe doteraz ani nevedeli. Nepovažujte to ako rigidný popis vašej osobnosti, ale môžete ním byť inšpirovaný. Keď prejdete s nami túto metódu, neváhajte použiť popis svojich schopností v koncepte IKIGAI. Viac informácií o tomto japonskom koncepte nájdete na našej webovej stránke: https://www.skills-up.eu/ikigaiconcept/

Vaše silné stránky a mäkké zručnosti, ktoré je potrebné rozvíjať:
Táto časť vám ukáže vaše najsilnejšie vlastnosti, prípadne aj nadanie/vlohy, ktoré sú už rozvinuté a viete o nich. Ak o tom neviete, tieto informácie vám slúžia na jednoduché usmernenie, ako čo najviac rozvinúť svoje schopnosti a silné stránky omnoho viac, aby ste sa stali lepšou verziou samého seba. Kľudne si otvorte naše učebné materiály, ktoré sú k dispozícii online, inšpirujte sa a získajte niektoré tipy, ako rozvíjať zručnosti, v ktorých už dobrí ste. Spustite a odkryte to najlepšie, čo vo vás je.
Vaše slabé stránky, ktoré je potrebné brať do úvahy:
Informácie o vašich slabých stránkach odhalené testom, by vám mali pomôcť uvedomiť si, v ktorej oblasti by ste mohli mať neúspech alebo ktoré oblasti sú pre vás výzvy. Každý má slabé i silné stránky. Keď zistíte niektoré svoje slabé stránky, malo by vám to pomôcť vyvarovať sa oblasti, v ktorej by ste mohli mať neúspech. Nemali by ste posilňovať svoju slabé stránky, ale ak je to možné, mali by ste ich nahradiť práve tými silnými stránkami. Slabá stránka vám ukáže, v ktorej oblasti by ste si mali pre seba vytvoriť nejaký podporný systém, aby ste nezlyhali. Čo je dôležité sa tu naučiť je, že nemusíte tvrdo pracovať na svojich slabých stránkach, ale potrebné je zistiť spôsob, ako je možné ich nahradiť.

Ako príklad:
• Ak ste človek, ktorý nie je spoľahlivý alebo je sotvakedy načas, môžu vám pomôcť pripomienky ,napríklad v kalendári, pamätať si na dôležité úlohy alebo dni, ako napríklad narodeniny vašej mamy.
• Ďalším príkladom môže byť, že nie ste až taký kreatívny či logicky mysliaci. V takom prípade môžete pozvať niektorých svojich priateľov alebo kolegov, ktorým dôverujete, a požiadať o brainstorming zameraný na tému, z ktorej potrebujete získať tvorivé vstupy.
• Keď čítate, že vašou slabou stránkou je nedostatočná koncentrácia, môžete si pomôcť samotnou prípravou, napr. vytvorením zoznamu, čo nespraviť, aby ste sa vyhli akémukoľvek odpútaniu svojej pozornosti.
• Ak neviete nájsť náhradu za svoje slabé stránky, skúste popremýšľať nad tým, ako vyriešiť nedostatok niektorých vlastností, bez ich trénovania. Slabá stránka je slabá, a preto potrebujete na jej progres, veľa energie. Učením pravdepodobne stratíte veľa energie, radosti a napokon aj tak nebudete dostatočne autentický. Ak nie ste autentický, ľudia vám nebudú dôverovať. Je preto lepšie, rozvíjať svoje schopnosti v oblasti, v ktorej ste dobrý a venovať jej viac pozornosti.
V prípade, že neviete určiť, ako nahradiť svoje slabé stránky, môžete sa obrátiť na kariérového poradcu, ktorý vám s tým pomôže.

5 odporúčaných prác v troch vybraných sektoroch (podľa typu vašej osobnosti): Test SkillsUp identifikuje 3 rôzne sektory vo vašej krajine pre váš typ osobnosti. Vybrané sektory patria medzi najpotrebnejšie a najžiadanejšie vašej krajine, kde je na daných pozíciách nedostatok zamestnancov. To znamená, že je vyššia šanca, že vás môžu zamestnať. Pozície, ktoré navrhujeme, sú tiež pozície, ktoré sú vysoko požadované na trhu práce, takže ak sa vám ktorákoľvek páči, potom je vaša šanca nájsť si prácu znova vyššia. Možno zistíte, že nemáte kvalifikáciu na danú vybraná pozíciu, ktorú vám vo výsledkoch odporúčame. Ale zároveň, môže to byť pre váš inšpiráciu, aby ste našli kurz, rekvalifikáciu alebo školu, aby ste získali viac vedomostí pre získanie danej pozície. To vám môže v budúcnosti pomôcť robiť práve to, čo vás zaujíma a čo robíte radi. Alebo aspoň, ak ste zvedavý, ako by to mohlo byť, keby ste sa stali niekým, o kom ste v minulosti nikdy ani len nerozmýšľali. Je to okamih odhalenia nového poznania o sebe prostredníctvom inšpirácie nášho testu SkillsUp.

Najskôr vyplňte doma test SkillsUp a prečítajte si výsledky. Vezmite výsledky na konzultáciu ku kariérovému poradcovi, s ktorým si dohodnete stretnutie. Ak je to pre vás pohodlnejšie, môžete test absolvovať aj spolu s poradcom. Pomôže vám vysvetliť niektoré otázky, ktorým nerozumiete. Avšak, si uvedomte, že tento poradca nebude za vás vyberať možnosti odpovedí. Bude vám k dispozícii pre prípad, aby vám pomohol navigovať vás.

Keď získate výsledky, prečítajte si ich a pripravte si všetky témy v súvislosti s kariérou a otázky, na ktoré sa chcete opýtať. Nezdráhajte sa otvorenej konverzácii na tému, ktorej z výsledkov testu nerozumiete. Bolo by dobré si premyslieť, čo chcete vo svojom profesijnom či kariérnom živote dosiahnuť. So svojím poradcom sa môžete sa porozprávať o krokoch, ktoré by ste mali podniknúť, aby ste dostali vytúženú prácu, ako vás daná práca môže napĺňať a ako sa z nej môžete tešiť, ale aj to, ako môžete byť na pozícii úspešný a ocenený.

Takisto je to možnosť porozprávať sa s ním o tom, ako môžete rozvíjať niečo, v čom ste už dobrý, a ako sa vyhnúť neúspechom/zlyhaniam v dôsledku svojich slabých stránok. Kariérový poradca vás bude sprevádzať na ceste, aby ste vedeli identifikovať, kde môžete nájsť prácu, ktorú hľadáte a ako na trhu práce správne hľadať vhodné pracovné pozície. Spolupráca s kariérovým poradcami je aj veľmi nápomocná a otvára nové perspektívy vašej kariéry a budúceho pracovného miesta.

Váš kariérový poradca je pripravený sprevádzať vás na vašej kariérnej ceste. Zarezervujte si svoje kariérne poradenstvo, ktoré zvyčajne trvá 60 minút. V prípade potreby je možné dohodnúť viac konzultácií.
Ako sme už spomenuli, je možné si objednať stretnutie s kariérovým poradcom pre prípad, že by ste chceli absolvovať test v jeho prítomnosti. To vám môže pomôcť spýtať sa na čokoľvke, čo budete potrebovať.

Výsledky testu vám ukážu dôležité informácie o vlastnostiach vašej osobnosti, mäkkých zručnostiach, silných a slabých stránkach a tipoch v súvislosti s prácou. Všetky tieto informácie môžete vziať do úvahy a porozprávať sa o nich so svojím kariérovým poradcom. Poradca vám poskytne spätnú väzbu na vašeh myšlienky, dojmy a názory z výstupov testu. Súčasťou kariérneho poradenstva a rozvoja bude aj brainstorming s poradcom. Dá vám rôzne otázky a rady, aby ste pochopili, ktoré užitočné kroky môžete podniknúť na začiatku svojej kariéry.
Kariéroví poradcovia sa venujú príprave realizačnm krokom a kariérnemu plánu určeného pre vás a pomoci, ako sa zorientovať na trhu práce či už v našej krajine alebo na medzinárodnej úrovni. Pomôžu vám pri písaní životopisu, pripravia vás na pohovor a ukážu vám zdroje dostupných pracovných pozícií. V poslednej fáze kariérneho poradenstva je možné pracovať na rozvoji mäkkých zručností alebo určiť najvhodnejšie pracovné miesto pre vás pomocou rôznych metód zameraných na kariérny rozvoj.

Ďalším krokom v osobnom a profesionálnom raste je venovať pozornosť štúdiu konkrétnych mäkkých zručností. Z výsledkov SkillsUp testu zistíte, v ktorých mäkkých zručnostiach ste dobrý (vaše silné stránky). Odporúčame vám, aby ste ich rozvíjali a zlepšovali ich individuálne, alebo požiadajte o pomoc kariérového poradcu. Naše študijné materiály (PDF a videá) prinášajú užitočné a dôležité informácie o každej mäkkej zručnosti. Vyberte si pre seba tú najpotrebnejšiu a snažte sa do nej preniknúť hlbšie, aby ste ju lepšie chápali. Uvádzame rozsah toho, čo sa môžete naučiť v rozvoji mäkkých zručností v rámci výstupov projektu SkillsUp:

1. Efektívna komunikácia a spolupráca
Dôležitosť tejto zručnosti: schopnosť riadiť rôzne vzťahy v práci, vedieť vysvetliť a preniesť informácie iným tak, aby im rozumeli, vedieť rýchlo predať produkt alebo nápad, pomáhať ľuďom s problémami, pracovať v skupinách.
Čo sa naučíte:
• Prečo je komunikácia a spolupráca dôležitá
• Pravidlá efektívnej komunikácie
• Základné komunikačné schopnosti
• Spolupráca na pracovisku
• Efektívne osobné prezentácie na pracovisku

2. Proaktivita
Dôležitosť tejto zručnosti: prevziať iniciatívu, byť iniciatívny pri hľadaní práce, pri posúvaní vecí vpred a uskutočňovaní vecí.
Čo sa naučíte:
• Čo je proaktivita
• Sústredenie sa na správne veci: kruh vplyvu
• Proaktivita na pracovisku
3. Flexibilita a prispôsobivosť
Dôležitosť tejto zručnosti: byť flexibilný, improvizovať, vedieť zvládnuť akúkoľvek zmenu alebo reagovať na neočakávané okamihy, prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, spontánna tolerancia voči frustrácii z neúspechov, schopnosť riadiť svoje vlastné emócie.
Čo sa naučíte:
• Čo je prispôsobivosť a flexibilita a prečo sú dôležité
• Čo je to zmena a aký má na nás vplyv
• Reagovanie a prispôsobovanie sa situáciám na pracovisku
• Ovládanie svojich emócií pod tlakom

4. Orientácia na ľudí a zákazníka
Dôležitosť tejto zručnosti: byť podporujúci, nápomocný a empatický pri interakcii s inými, schopnosť budovania harmónie, chápanie iných pri budovaní tímov, vytváranie zdravých kontaktov a vzťahov s inými.
Čo sa naučíte:
• Čo sú to zručnosti zamerané na ľudí a zákazníkov a prečo sú dôležité
• Empatia
• Emocionálne uvedomovanie si samého seba
• Emocionálna sebaregulácia
• Tímová práca
• Riešenie problémov v rámci služieb zákazníkom

5. Kreativita
Dôležitosť tejto zručnosti: vedieť rozmýšľať o nových a rôznych zdrojoch práce, nachádzať nové inovatívne spôsoby sebarealizácie, prinášať do práce nové nápady, náhľady na vylepšenie alebo vytvárať originálne riešenia a sebarealizáciu.
Čo sa naučíte:
• Čo je kreativita a dôležitosť kreativity
• Laterálne myslenie – pohľad na veci v novom a nezvyčajnom svetle
• Ako zlepšiť kreativitu
• Kreatívne zručnosti na pracovisku

6. Vodcovstvo
Dôležitosť tejto zručnosti: viesť pracovný tok seba a ostatných, posúvať a motivovať ostatných, iniciovať projekty a riadiť tímy a tímové ciele, predávať nápady.
Čo sa naučíte:
• Čo sú vodcovské zručnosti
• Osobné vodcovstvo
• Vodcovstvo na pracovisku
• Ako zlepšiť svoje vodcovské zručnosti

7. Orientácia na dosahovanie výsledkov, výkon, ambície a ciele
Dôležitosť tejto zručnosti: byť hnaný vnútornou motiváciou, vedieť presne, čo ľudia chcú dosiahnuť, aby mali lepšiu produktivitu a orientáciu na cieľ, aby dosiahli ciele, vedeli organizovať, pracovať efektívne a v systéme.
Čo sa naučíte:
• Dôležitosť mať a dosahovať životné ciele
• Všetko sa začína charakterom a postojom
• Stanovenie cieľov
• Dosahovanie cieľov
• Prekonávanie vlastných obáv

8. Analytické myslenie a riešenie problémov
Dôležitosť tejto zručnosti: vedieť mať obšírny pohľad so všetkými súvislosťami, premýšľať abstraktne, chápať vedecké teórie, riešiť matematické problémy, orientácia na informačné technológie, ktoré sú dobré pre akúkoľvek analýzu údajov, vedieť byť presný, orientovaný na detail, byť metodický a systematický.
Čo sa naučíte:
• Čo je analytické myslenie a prečo je užitočné
• Čo znamená byť analytickým mysliteľom
• Analytické myslenie a riešenie problémov v praxi
• Efektívne stratégie riešenia problémov

9. Plánovacie a organizačné schopnosti
Dôležitosť tejto zručnosti: vedieť veci dotiahnuť do konca, ukončiť, riadiť, implementovať, riešiť či uskutočňovať veci, mať praktický/funkčný prístup, organizovať seba a iných, byť efektívny, konzistentný a štruktúrovaný.
Čo sa naučíte:
• Prečo musíme plánovať
• Eisenhowerova rozhodovacia matica
• Efektívne riadenie času
• Organizačné schopnosti na pracovisku

10. Schopnosti učiť sa
Dôležitosť tejto zručnosti: vedieť sa rozvíjať a rásť podľa trhu práce a potrieb spoločnosti, mať oproti iným konkurenčné výhody, vedieť učiť a vzdelávať sa, viesť alebo školiť iných.
Čo sa naučíte:
• Čo je učenie a dôležitosť učenia
• Cyklus učenia sa
• Učebné štýly podľa Honeyho a Mumforda.
• Učebné štýly VAK

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR