Ο στόχος του σχεδίου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη ταλέντων και των κοινωνικών δεξιοτήτων των ανέργων, έτσι ώστε να βρουν καλύτερη απασχόληση και ικανοποίηση στη ζωή τους αλλά και να προωθηθεί η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενεί ένα διαδικτυακό τεστ, εκπαιδευτικό υλικό και βίντεο που αντιστοιχούν στα πνευματικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, οργανώθηκαν 4 διακρατικές συναντήσεις με σκοπό την καλή διαχείριση του, όπου κατανεμήθηκαν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εταίρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα υλοποίησης του σχεδίου. Επίσης, διοργανώθηκαν 2 δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και 1 πολλαπλασιαστική εκδήλωση.

  1. Άνεργοι – συμμετείχαν στην πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του σχεδίου και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το τεστ και το εκπαιδευτικό υλικό. Η επιλογή αυτών των συμμετεχόντων διασφαλίστηκε από τον κάθε εταίρο με βάση τη δήλωση συμμετοχής τους για την παρακολούθηση της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης αλλά και τις προσδοκίες τους από αυτή.
  2. Το προσωπικό των εταίρων – συμμετείχε στη διαχείριση του σχεδίου, στις διακρατικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων, στην παραγωγή των πνευματικών προϊόντων αλλά και στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που διοργανώθηκαν από τους εταίρους στη Σλοβακία και την Ελλάδα.
  3. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας – συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχεδίου αλλά και στην πολλαπλασιαστική εκδήλωση. Επιπλέον, κάθε εταίρος επέλεξε τους συμβούλους σταδιοδρομίας από τη χώρα του με βάσει την εμπειρογνωμοσύνη τους.

Η εφαρμογή αυτού του διακρατικού σχεδίου οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  1. Δοκιμή και παροχή καθοδήγησης σταδιοδρομίας σε 20 μαθητευόμενους (ανέργους).
  2. Δημιουργία ποιοτικού και ελεύθερα διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού για την προώθηση της ατομικής ανάπτυξης προσωπικότητας και της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων.
  3. Ευχρηστία του παραγόμενου υλικού για τους εκπαιδευόμενους (ανέργους), αλλά και για τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους εκπαιδευτές ενηλίκων.
  4. Ανάπτυξη χρήσιμων τεστ για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων των μαθητευόμενων (ανέργων).
  5. Δημιουργία χρήσιμων τεστ για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητευόμενων (ανέργων).
  6. Δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ οργανισμών και συνέχιση αυτών των συνεργασιών.

Η υλοποίηση του σχεδίου, βοήθησε τους εταίρους να συμβάλουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.